centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Lipiec 2017
25 lipca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA PRAW KONSUMENTA W E-COMMERCE – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRZEPISÓW - CZYLI JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM KONSUMENCKIM?"
26 lipca | Warszawa | warsztaty "BIG DATA W BANKOWOŚCI: PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ, TRENDY TECHNOLOGICZNE"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM (UCHYLENIA, ZMIANA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI) TRYBIE POSTĘPOWANIA - KPA W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R."
27 lipca | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
Sierpień 2017
2 sierpnia | Warszawa | 56 seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZDOBYWANIE I OCHRONA INFORMACJI. BIAŁY WYWIAD W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ"
2 sierpnia | Warszawa | PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
2 sierpnia | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
3 sierpnia | Warszawa | szkolenie "MOJE PRACE W OBIEGU INFORMACJI NAUKOWEJ, JAK ZWIĘKSZYĆ ICH WIDOCZNOŚĆ W SIECI?"
3 sierpnia | Warszawa | szkolenie "INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE"
22 sierpnia | Warszawa | warsztaty "PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
22 sierpnia | Warszawa | szkolenie "WIZUALIZACJA SIECI OD PODSTAW"
23 sierpnia | Warszawa | FORUM BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
23 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
29 sierpnia | Warszawa | 26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH. WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI ORAZ ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA”
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNA REKLAMA W INTERNECIE Z UŻYCIEM NARZĘDZI GOOGLE ADWORDS"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE ORAZ METODYKA PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
Wrzesień 2017
5 września | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
5 września | Warszawa | X FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
6 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
6 września | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
6-7 września | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
7 września | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
7 września | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
12 września | Warszawa | warsztaty "WDROŻENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (EDM): E-RECEPTY, E-SKIEROWANIA, E-ZWOLNIENIA"
12 września | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA – część 1"
13 września | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
13 września | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW, GRANTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE (FUNDRAISING, SPONSORING, CROWDFUNDING"
13 września | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU - część 2"
13 września | Warszawa | szkolenie "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
14 września | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE A DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
19 września | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
20 września | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
20 września | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
20 września | Warszawa | warsztaty "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
20 września | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
21 września | Warszawa | szkolenie "MARKETING #HASZTAGÓW - TRENDY, STRATEGIA, UŻYCIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "ANALIZA FINANSOWA I WARTOŚĆ FIRMY"
26 września | Warszawa | szkolenie "ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A MOŻLIWE ZMIANU W USTAWODAWSTWIE O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM"
27 września | Warszawa | seminarium "ANALIZA I MONETYZACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - JAK ZARABIAĆ NA BIG DATA"
27 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE W MUZYCE"
28 września | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
28 września | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000""
28 września | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
28 września | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - JAK ŁĄCZYĆ RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W CELU OPTYMALIZACJI EFEKTU"
Pażdziernik 2017
3 października | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELKRTONICZNEJ
3 października | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
4 października | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM"
4 października | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE A MEDIA INTERNETOWE"
5 października | Warszawa | seminarium "ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ. STANDARDY CYBERBEZPIECZEŃSTA OBOWIĄZUJĄCE OD 2017 R."
5 października | Warszawa | szkolenie "SPONSORING, PROMOCJA, KONKURSY, LOTERIE"
5 października | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
10 października | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "PRAW0 AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
10 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY - ZASADY PRAWA AUTORSKIEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY ZASADY PRAWA CYWILNEGO I PODATKOWEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
17 października | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
17 października | Warszawa | seminarium z cyklu SERWEROWNIE
18 października | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
18 października | Warszawa | szkolenie "ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
18-19 października | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
24 października | Warszawa | szkolenie "NARZĘDZIOWNIA e - MARKETERA - JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA I APLIKACJE ONLINE DO OPTYMALIZACJI WWW I SEO, REKLAMY ONLINE, MONITOROWANIA KONKURENCJI I SPRZEDAŻY W INTERNECIE"
24 października | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
25 października | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
26 października | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
26 października | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
Listopad 2017
7 listopada | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
8 listopada | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
14 listopada | Warszawa | FORUM BIP
16 listopada | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
21 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
21 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
23 listopada | Warszawa | szkolenie "NOWOCZESNA TELESPRZEDAŻ"
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
30 listopada | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
Grudzień 2017
5 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
6 grudnia | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
7 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "NARZĘDZIA CYFROWE W EDUKACJI. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ IT"
12 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu "GIS W PRAKTYCE"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78