centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Listopad 2017
21 listopada | Warszawa | 27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH - WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE"
21 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
21 listopada | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
22 listopada | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "NOWOCZESNA TELESPRZEDAŻ"
23 listopada | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
23 listopada | Warszawa | XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, REDAKTORÓW I KOORDYNATORÓW BIP "PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZEJ OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH"
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGOLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
28 listopada | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW"
29 listopada | Warszawa | 72 seminarium w cyklu IFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTROLA JAKOŚCI KODU W PRAKTYCE - TRUDNA SZTUKA ZARZĄDZANIA TESTOWANIEM OPROGRAMOWANIA"
30 listopada | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
30 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
Grudzień 2017
5 grudnia | Warszawa | XXVI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWA CYFROWE – ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH KLASY EZD ORAZ DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ"
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNA REKLAMA W INTERNECIE Z UŻYCIEM NARZĘDZI GOOGLE ADWORDS"
6 grudnia | Warszawa | 19 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKÓW ZA KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z KONTA REGULACJE PRAWNE I ORZECZNICTWO SĄDOWE W TYM ZAKRESIE"
6 grudnia | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"
6 grudnia | Warszawa | szkolenie "SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE"
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R., Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY - PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE"
13 grudnia | Warszawa | 37 seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE "PROFESJONALNE ZASTOSOWANIA GEOPORTALI I MAP CYFROWYCH"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
19 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH"
19 grudnia | Warszawa | 18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
19 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
19 - 20 grudnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
20 grudnia | Warszawa | szkolenie "RAPORTY ROCZNE I CSR-OWE W ERZE CYFROWEJ"
Styczeń 2018
16 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO A HANDEL ELEKTRONICZNY" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
17 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W OCHRONIE ZDROWIA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚĆI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
23 stycznia | Warszawa | 23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚĆI UBEZPIECZENIOWEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
24 stycznia | Warszawa | 28 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO - RELACJE NAUKI Z MEDIAMI"
24 stycznia | Warszawa | szkolenie "JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNES PLAN ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA"
25 stycznia | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
25 stycznia | Warszawa | szkolenie "KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020"
30 stycznia | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
30 stycznia | Warszawa | seminarium "ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
31 stycznia | Warszawa | szkolenie "NARZĘDZIOWNIA e - MARKETERA - JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA I APLIKACJE ONLINE DO OPTYMALIZACJI WWW I SEO, REKLAMY ONLINE, MONITOROWANIA KONKURENCJI I SPRZEDAŻY W INTERNECIE"
31 stycznia | Warszawa | szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
Luty 2018
1 lutego | Warszawa | szkolenie "FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ"
6 lutego| Warszawa | szkolenie ""ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
6 - 7 lutego | Warszawa | warsztaty "ROI/TCO METODY ANALIZY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH Z WDROŻEŃ IT"
8 lutego | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - SZKOLENIE PRAKTYCZNE KROK PO KROKU"
8 lutego | Warszawa | szkolenie "RODO W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
14 lutego | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY"
14 lutego | Warszawa | seminarium z cyklu PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE
14 lutego | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
14 lutego | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
15 lutego | Warszawa | szkolenie " PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO"
15 lutego | Warszawa | warsztaty "DOSTĘPNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW DLA INSTYTUCJI KULTURY"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
20 lutego | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA"
20 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
21 lutego | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE"
21 lutego | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
27 lutego | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
27 lutego | Warszawa | warsztaty "LOGISTYKA I TRANSPORT"
27 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "LISTA ZADAŃ - PRZYGOTOWANIE DO REFORMY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZONEJ PRZEZ RODO"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI"
Marzec 2018
1 marca | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
1 marca | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OCHRONIE ZDROWIA"
6 marca | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT OPEN SOURCE"
7 marca | Warszawa | szkolenie "PLANOWANIE PROCESU WDROŻENIA RODO/GDPR"
13 marca | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
14 marca | Warszawa | szkolenie "KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
14 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
14 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
15 marca | Warszawa | warsztaty "NARZĘDZIA CYFROWE W EDUKACJI. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ IT"
15 marca | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
20 marca | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
20 marca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
21 marca | Warszawa | szkolenie "CENY TRANSFEROWE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH"
27 marca | Warszawa | FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
27 marca | Warszawa | szkolenie "WIZERUNEK NAUKOWCA"
28 marca | Warszawa | warsztaty "SKIP TRACING - PROCES POZYSKIWANIA, WERYFIKACJI I ANALIZY INFORMACJI NA TEMAT OKREŚLONEJ OSOBY (W TYM USTALENIE AKTUALNEGO MIEJSCA POBYTU"
29 marca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
KWIECIEŃ 2018
5 kwietnia | Warszawa | szkolenie "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020"
5 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ZAKRESIE IT"
5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - CO ZROBIĆ ABY UNIKNĄĆ SPORU I JAK SIĘ ZACHOWAC W SYTUACJACH KOLIZYJNYCH POMIĘDZY WYKONAWCĄ I ZAMAWIAJĄCYM"
5 kwietnia | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO REFORMIE - PRZYGOTOWANIE DO RODO DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH"
10 kwietnia | Warszawa | warsztaty "E-ADMINISTRACJA, CZYLI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ"
11 kwietnia | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
11 kwietnia | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
12 kwietnia | Warszawa | szkolenie "RODO A OCHRONA DANYCH PRACOWNICZYCH" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
17 kwietnia | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
17 kwietnia | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
17 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
24 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
24 kwietnia | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "STUDIUM WYKONALNOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH"
25 -26 kwietnia | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78