centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Wrzesień 2017
19 września | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
20 września | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
20 września | Warszawa | warsztaty "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
20 września | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
21 września | Warszawa | szkolenie "MARKETING #HASZTAGÓW - TRENDY, STRATEGIA, UŻYCIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "ANALIZA FINANSOWA I WARTOŚĆ FIRMY"
26 września | Warszawa | seminarium "WYKORZYSTYWANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R., KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE 1 CZERWCA 2017 R."
27 września | Warszawa | seminarium "ANALIZA I MONETYZACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - JAK ZARABIAĆ NA BIG DATA"
27 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE W MUZYCE"
27 września | Warszawa | FORUM MARKETINGU "NOWE TECHNOLOGIE W MARKETINGU SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI), ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (VR), TECHNOLOGIE KOGNITYWNE"
28 września | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
28 września | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
28 września | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
28 września | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - JAK ŁĄCZYĆ RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W CELU OPTYMALIZACJI EFEKTU"
Pażdziernik 2017
3 października | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
4 października | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM"
4 października | Warszawa | szkolenie "SPONSORING, PROMOCJA, KONKURSY, LOTERIE"
5 października | Warszawa | seminarium "ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ. STANDARDY CYBERBEZPIECZEŃSTA OBOWIĄZUJĄCE OD 2017 R."
5 października | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
5 października | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
5 października | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE A MEDIA INTERNETOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "PRAW0 AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
10 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY - ZASADY PRAWA AUTORSKIEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY ZASADY PRAWA CYWILNEGO I PODATKOWEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
17 października | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
17 października | Warszawa | 12 seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "AKTUALNE UWARUNKOWANIA BIZNESOWE I PRAWNE SERWEROWNI I DATA CENTER"
17 października | Warszawa | warsztaty "SKIP TRACING - PROCES POZYSKIWANIA, WERYFIKACJI I ANALIZY INFORMACJI NA TEMAT OKREŚLONEJ OSOBY (W TYM USTALENIE AKTUALNEGO MIEJSCA POBYTU)"
18 października | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
18 października | Warszawa | szkolenie "ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
18 października | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
18-19 października | Warszawa | 28 FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
19 października | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
24 października | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
24 października | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
24 października | Warszawa | szkolenie "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R."
25 października | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
25 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
26 października | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
26 października | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
Listopad 2017
7 listopada | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
8 listopada | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
8 listopada | Warszawa | szkolenie "SZPITAL W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ"
9 listopada | Warszawa | szkolenie "PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
15 listopada | Warszawa | szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
15 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
16 listopada | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
16 listopada | Warszawa | 79 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUETEROWEGO "UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - PROBLEMY PRAWNE, ORGANIZACYJNE, FINANSOWE"
21 listopada | Warszawa | 27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH - WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE"
21 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
22 listopada | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "NOWOCZESNA TELESPRZEDAŻ"
23 listopada | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
23 listopada | Warszawa | XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGOLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
28 listopada | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
30 listopada | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
30 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
Grudzień 2017
5 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNA REKLAMA W INTERNECIE Z UŻYCIEM NARZĘDZI GOOGLE ADWORDS"
6 grudnia | Warszawa | 19 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKÓW ZA KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z KONTA REGULACJE PRAWNE I ORZECZNICTWO SĄDOWE W TYM ZAKRESIE"
6 grudnia | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"
7 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "NARZĘDZIA CYFROWE W EDUKACJI. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ IT"
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R., Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
12 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu "GIS W PRAKTYCE"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY - PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE"
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
19 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH"
19 grudnia | Warszawa | 18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78