centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 R. - W CODZIENNEJ PRAKTYCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Warszawa, 4.07.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.
– z uwzględnieniem zmian opublikowanych w Dz.U. z 2017 r., poz. 935).

Szkolenie Prowadzi: Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz, Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji UŁ, etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Cel oraz podstawowe założenia szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami kodeksu postępowania administracyjnego po jego nowelizacji z 2017 r., która wejdzie w życie w dniu 01 czerwca 2017 r. Zmiany te są dość liczne, a przede wszystkim istotne z praktycznego punktu widzenia. Szkolenie będzie nakierowane na praktyczne aspekty tematu, a więc nacisk zostanie położony na zastosowanie w praktyce znowelizowanych przepisów – zostanie przedstawiony wpływ nowelizacji na działania organów administracji publicznej. To z kolei ma na celu przygotowanie pracowników administracji publicznej do stosowania znowelizowanych przepisów kpa w codziennej praktyce.

Podstawowe założenia: Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w kpa, które wejdą w życie od 1 czerwca 2017 r., a tym samym poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie tej problematyki, a tym samym zapewnienie prawidłowości podejmowanych przez nich działań, co w konsekwencji ma prowadzić do unikania błędów proceduralnych, które powodują eliminowanie podjętych aktów przez organ II instancji lub sąd administracyjny.

Program szkolenia:

 • Cel i zakres nowelizacji kpa z 2017 r.;
 • Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego:
  • zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony,
  • zasada współdziałania organów,
  • zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,
  • zasada nieodstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym,
  • zasada polubownego załatwiania sprawy (ugoda, mediacja),
  • nowa koncepcja zasady dwuinstancyjności,
 • Prawomocność decyzji administracyjnej;
 • Zmiany w zakresie terminów załatwiania sprawy;
 • Ponaglenie,
  • bezczynność i przewlekłość – definicje legalne,
  • obowiązki organu w przypadku uchybienia terminowi załatwienia sprawy,
  • wnoszenie i rozpoznawanie ponaglenia,
 • Odpowiedzialność pracownika organu administracji publicznej w przypadku gdy z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy;
 • Doręczenia podmiotom publicznym będącym stronom lub uczestnikiem postępowania;
 • Zasady zawiadomień dokonywanych w formie obwieszczenia publicznego;
 • Nowe zasady obliczania terminów;
 • Nowe obowiązki pracowników organów administracji publicznej w zakresie poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem,
 • Nowe zasady informowania przez organ administracji publicznej stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;
 • Rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony;
 • Mediacja – zasady przeprowadzania;
 • Współdziałanie organów;
 • Nowe elementy decyzji administracyjnej;
 • Zmiany w zakresie postępowania zmierzającego do zawarcia ugody administracyjnej;
 • Milczące załatwienie sprawy;
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
 • Nowe zasady przeprowadzania przez organ odwoławczy uzupełniającego postępowania dowodowego;
 • Zmiany w zakresie możliwości orzeczniczych organu odwoławczego;
 • Zmiany w zakresie nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego;
 • Postępowanie uproszczone;
 • Administracyjne kary pieniężne;
 • Europejska współpraca administracyjna;
 • Zmiany wprowadzone nowelizacją kpa z 2017 r. w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zagadnienia wybrane.

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78