centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
UMOWY PRAWNOAUTORSKIE W ZAKRESIE MUZEALIÓW I SZTUK WIZUALNYCH
Warszawa, 27.06.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Informacje ogólne: Funkcjonowanie muzeów, instytucji wystawienniczych i kultury nierozerwalnie związane jest z problematyką umów z zakresu prawa autorskiego. Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom całokształtu zagadnień związanych z zawieraniem i wykonaniem umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencyjnych. W pierwszej części przedstawione zostaną: charakterystyka umów, ich istotne elementy i najważniejsze klauzule umowne, a także niezwykle istotna dla współczesnego obrotu właściwość prawa i sądu w umowach z tzw. aspektem międzynarodowym. Szczegółowej analizie poddane zostaną także zagadnienia związane z polami eksploatacji i ich właściwym konstruowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sztuk wizualnych, w tym form sztuki współczesnej. Kolejna część poświęcona zostanie problematyce autorskich praw osobistych, w tym klauzulom umownym, które pozwolą w sposób bezpieczny na wykonywanie praw zależnych, a także dokonywanie zmian w reprodukcjach utworów dla celów promocyjnych, marketingowych czy też związanych z digitalizacją. W ramach warsztatów przeanalizowane zostaną także zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką współczesną i nowoczesną (m.in. sztuka video, sztuka konceptualna, found footage film) w kontekście ich ochrony w świetle prawa autorskiego, a co za tym idzie specyfiki związanej z zawieranej umów. Ostatnia część warsztatów poświęcona zostanie praktycznym aspektom tworzenia umów (ćwiczenia) oraz dyskusją z uczestnikami, w ramach której prowadzący udzieli także odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości uczestników związane z poruszaną problematyką i doświadczeniami zawodowymi w zakresie konstruowania, wykonywania oraz egzekwowania umów prawnoautorskich na polu szeroko pojętej sztuki i muzealiów

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program szkolenia:
Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne - zasada przenoszalności (zbywalności) praw autorskich; charakterystyka umów prawnoautorskich; wymagane elementy umów; istotne postanowienia umowne; klauzule dotyczące wynagrodzenia, terytorium i czasu trwania; właściwość prawa i sądu w umowach z aspektem międzynarodowym; forma umowy; czas trwania umowy; umowy licencyjne wyłączne oraz niewyłączne; moment przejścia praw; umowa o stworzenie utworu.
Pola eksploatacji w zakresie umów autorskich - istota pól eksploatacji; nazwane i nienazwane pola eksploatacji; konstruowanie pól eksploatacji; pola eksploatacji specyficzne dla sztuk wizualnych; pola eksploatacji nieznane w chwili zawarcia umowy.
Problematyka autorskich praw osobistych w umowach - rodzaje praw autorskich osobistych; potencjalne ryzyka naruszenia praw osobistych; dozwolone klauzule umowne dotyczące praw osobistych - upoważnienie do wykonania praw osobistych lub zobowiązanie do niewykonywania; autorskie prawa osobiste a utwory zależne; modyfikacje, zmiany reprodukcji utworów
Umowy prawnoautorskie a sztuka współczesna - specyfika umów dotyczących sztuki współczesnej; dzieła audiowizualne, sztuka video, sztuka konceptualna, found footage film, utwór a egzemplarze dzieł sztuki;
Ryzyka i roszczenia związane z umowami - naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych, rodzaje roszczeń, wysokość roszczeń, zabezpieczenie ryzyka związanego z umowami, roszczenie regresowe, oświadczenia, kary umowne, zasady obliczania wysokości szkody
Warsztaty - praktyczne aspekty konstruowania umów w zakresie umów prawnoautorskich; Pytania i Odpowiedzi - seria pytań i odpowiedzi w kontekście uczestników w kontekście warsztatów, konsultacje prawne

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78