centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
WYKORZYSTYWANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R., KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE 1 CZERWCA 2017 R.
Warszawa, 26.09.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. to kolejna w ostatnich latach ustawa, która zawiera rozwiązania dotyczące proceduralnych kwestii stosowania nowych technologii w administracji publicznej. Wymagają one ciągłego dostosowywania urzędów administracji publicznej do wprowadzanych zmian. Celem konferencji jest przedstawienie zmian w prawie przyjętych w tym roku oraz omówienie związanych z nimi głównych problemów stosowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w postępowaniu administracyjnym, w tym przyjmowanie i doręczanie przez organ elektronicznych dokumentów oraz powiązanie czynności w postępowaniu z systemem EZD. Przedstawione również zostaną aktualne problemy informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi oraz postępowania podatkowego, a także zakres wykorzystania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w postępowaniu administracyjnym.

Redakcja merytoryczna programu oraz prowadzenie obrad:adw. dr Grzegorz Sibiga

PROGRAM

26 września 2017 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Zakres zmian dotyczących stosowania nowych technologii wprowadzonych do postępowania administracyjnego nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego nowelizacją z dnia 7.4.2017 r.:
 • Nowy art. 392 kpa – różnice poglądów dotyczących stosowania nowej regulacji.
 • Strona podmiotowa BIP jako miejsce publikacji pism i informacji organu w postępowaniu.
 • Nowe rodzaje dokumentów elektronicznych. Elektroniczna identyfikacja podpisujących dokument.
 • Zakres stosowania nowych technologii w mediacji.
 • Terminologia dotycząca nowych technologii - niespójności ciąg dalszy oraz ich konsekwencje.
adw dr Grzegorz Sibiga,
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
10:40 Dyskusja: Art. 39 2 k.p.a. – znaczenie i konsekwencje nowej regulacji.
Paneliści: r.pr. dr Anna Zalesińska, adw dr Grzegorz Sibiga,Artur Prasal
11:00 Wykład: Elektroniczna identyfikacja wnoszących podania po rozpoczęciu obowiązywania eIDAS oraz ostatnich nowelizacjach k.p.a.
 • Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym w świetle rozporządzenia eIDAS.
 • Podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym w świetle rozporządzenia eIDAS.
 • Identyfikacja w usługach on-line.
 • Identyfikacja wnoszącego podania w KPA.
r.pr. dr Anna Zalesińska,
(Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (CKIS), Ministerstwo Sprawiedliwości)
11:30 Wykład: Rola Biuletynu Informacji Publicznej w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r.:
 • Udostępnianie pism w Biuletynie Informacji Publicznej – zagadnienia praktyczne.
 • Jak prawidłowo oznaczać opublikowane pisma – sposób prowadzenia metryczki.
 • Korzyści i zagrożenia w procesie ujawniania dokumentów w BIP – na co warto uważać?
 • Zawiadomienie publiczne w przepisach szczególnych a skuteczność publikacji w BIP.
Rafał Kula
(Logonet Sp. z o.o.)
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Wykład: Spójność zasad prowadzenia postępowania administracyjnego z funkcjonującym systemem EZD - podejście praktyczne:
 • Obowiązujący sposób dokumentowania spraw w podmiocie.
 • Wymogi dotyczące postępowania z dokumentacją  (papierową i elektroniczną) w  systemie EZD i systemie  tradycyjnym, w tym prowadzenie:
  • składu chronologicznego,
  • składu informatycznych nośników danych.
 • Istotne czynności kancelaryjne:
  • potwierdzenie wniesienia podania,
  • ewidencja przesyłek wpływających,
  • postępowanie z przesyłkami doręczonymi tradycyjnie, za pośrednictwem ESP, poczty elektronicznej,
  • weryfikacja ważności podpisu elektronicznego i integralności podpisanego dokumentu,
  • klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji wg JRWA,
  • kompletowanie akt spraw, w tym przechowywanie zwrotnych potwierdzeń odbioru,
  • tworzenie projektów pism przeznaczonych do wysyłki za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w postaci papierowej,
  • uzupełnianie metadanych,
  • prowadzenie metryki sprawy.
 • Istota integracji systemu EZD z elektroniczną skrzynką podawczą.
 • Udostępnianie akt:
  • Uwierzytelnianie kopii naturalnych dokumentów elektronicznych.
  • Zapewnienie stronie wglądu w akta sprawy, w systemie teleinformatycznym organu.
 • Udostępnianie akt:
 • Prototyp „paczki administracyjnej”.
 • Przewaga EZD nad systemem tradycyjnym w ergonomii pracy.
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
13:40 Wykład i dyskusja: Praktyczne problemy doręczania dokumentów elektronicznych przez organ administracji publicznej – perspektywa urzędu administracji publicznej:
 • Doręczanie osobie fizycznej/ podmiotom niepublicznym oraz podmiotom publicznym.
 • Praktyczne problemy dotyczące wnoszenia podań/doręczeń elektronicznych.
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w systemie EZD a doręczenie elektroniczne.
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
14:30 Wykład: Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego oraz podatkowego – aktualne problemy:
 • Moment wniesienia pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Ogólne zasady zastosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym.
 • Wykładnia art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej i pojęcia „problemów technicznych”.
 • Problematyka doręczania pism w postępowaniu podatkowym pełnomocnikom profesjonalnym.
 • Czy to samo pismo (w tym akt administracyjny) w postępowaniu podatkowym może być wydane w dwóch postaciach: papierowej i elektronicznej?
dr Piotr Pietrasz,
(Uniwersytet w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
15:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78