centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY - PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
Warszawa, 12 .12.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy gospodarowania zasobami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Przedmiotem szkolenia będą nowe regulacje prawne dotyczące gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Ustawa reformuje kompleksowo gospodarowanie wodami w Polsce. Główne zmiany obejmują system zarządzania zasobami wodnymi oraz system finansowania gospodarki wodnej. Przedmiotem szkolenia będą nowe zasady udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązki użytków wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód.

Szkolenie poprowadzi: dr Mariusz Baran Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program 10:00 – 16:00

 1. BLOK I: Organizacja i własność wód:
  • Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami – omówienie kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami
  • Wody: rodzaje wód, własność wód i gruntów pod wodami, obowiązki właściciela wód, utrzymanie wód, gospodarowanie wodami oraz gruntami pod wodami, stwierdzenie charakteru zasobów wodnych
  • Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa: zasady oddawania użytkowania gruntów pokrytych wodami, zasady udostępniania innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarowaniem wodami, ustalanie linii brzegu – omówienie postępowania administracyjnego w sprawach ustanawiania linii brzegu – rola decyzji o ustaleniu linii brzegu w gospodarowaniu wodami
  • Definicje – objaśnienia pojęć ustawowych
 2. BLOK II: Korzystanie i ochrona wód:
  • Korzystanie z wód: - rodzaje korzystania z wód - omówienie rodzajów i zakresu korzystania powszechnego zwykłego, szczególnego oraz usług wodnych
  • Zmiana stanu wody na gruncie – omówienie nowego zakresu stosowania przepisów dotyczących zmian w odpływie wód opadowych przez właściciela nieruchomości
  • Ochrona wód: - obowiązki właściciela w zakresie ochrony wód, - jednolite części wód, cele środowiskowe, - zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami – nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziem
  • Aglomeracje:- nowe zasady ustanawiania aglomeracji, - oczyszczanie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji
  • Strefy ochronne ujęć wód: - nowe obowiązki właścicieli ujść wód,- ustanawianie stref ochronnych ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia, - wniosek i dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka,- zakazy, nakazy i ograniczenia, jakie mogą obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej
  • Ochrona przed powodzią: - obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, - kształtowanie gospodarowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, - warunki realizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, - uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego
 3. BLOK III: Zgody wodnoprawne, ocena wodnoprawna oraz opłaty za usługi wodne:
  • Zgody wodnoprawne – omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i wymagań ich uzyskiwania: - pozwolenie wodnoprawne, - zgłoszenie wodnoprawne, - ocena wodnoprawna, - decyzja zwalniająca z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wałach przeciwpowodziowych
  • Pozwolenia wodnoprawne: - wniosek i dokumentacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, - postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (wszczęcie postępowania, ustalenie stron postępowania), - wymogi, jakie powinno spełniać pozwolenie wodnoprawne, - okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
  • Zgłoszenie wodnoprawne: - wymogi, jakie powinny spełniać zgłoszenie wodnoprawne, - przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, - sprzeciw organu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego
  • Ocena wodnoprawna – rola oceny w gospodarowaniu wodami i procesie inwestycyjnym: - omówienie rodzajów przedsięwzięć, których realizacja wymaga oceny wodnoprawnej, - wymogi, jakie powinien spełnić wniosek o przeprowadzenie oceny wodnoprawnej
  • Decyzje zwalniające z zakazów: omówienie wymogów określonych dla wniosków o wydanie decyzji zwalniających, - postępowanie w sprawie wydania decyzji zwalniających
  • Opłaty za usługi wodne: - zakres usług wodnych objętych opłatami, - rodzaje opłat (zasady naliczania opłaty stałej, opłata zmienna – usługi wodne objęte opłatą zmienną, podstawowe zasady naliczania opłaty zmiennej), - opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, - opłata stała za wprowadzanie ścieków, - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej, - opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, - opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub hodowli ryb
  • Budownictwo wodne – urządzenia wodne – objaśnienie pojęcia ustawowego: - obowiązku właściciela urządzeń wodnych, - legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganej zgody wodnoprawnej, - postępowanie w sprawie przywrócenia funkcji urządzenia wodnego lub naprawy szkód, - urządzenia melioracji wodnej – omówienie katalogu urządzeń melioracji wodnych, - rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w planowaniu, wykorzystywaniu i utrzymywaniu melioracji wodnych

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78